Prace techniczne w związku ze zmianą strony

Za utrudnienia przepraszamy

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Partnerstwie z EUROPEJSKIM CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY


Celem projektu jest: Wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej w regionie
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

w okresie od 01 czerwca 2018 do 30 czerwca 2023 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjne
go Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży.

 1. Prace przygotowawcze

 2. Utworzenie Klubu Ekologicznego i ścieżki edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu- prace budowlane wraz z nadzorem

 3. Zakup wyposażenia Klubu i stworzenie sali audiowizualnej

 4. Działania informacyjno– edukacyjne

 5. Stworzenie ostoi przyrody

 6. Organizacja festynów ekologicznych

 7. Stworzenie bazy danych gatunków chronionych i regionalna kampania związana z ochroną czynną

Wartość projektu wynosi: 7 206 915,99 zł.
logo_RPO_glowne

 


Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł
Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł                   
Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.


Grupa docelowa projektu:
 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 :
- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- komenda wojewódzka policji,
- komenda wojewódzka straży pożarnej,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
 -  finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;
- udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
- zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

W pierwszej części obraz zawierający: z lewej strony znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny, w środku herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nazwa Województwo Kujawsko-Pomorskie, z prawej strony znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, tzn. Europejski Fundusz Społeczny